Home 9 Tư vấn doanh nghiệp 9 Mẫu Quyết Định Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật 2020

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật 2020

Trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu các quy định cụ thể về quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định này

Người đại diện theo pháp luật là người nhân danh vì lợi ích của người khác hoặc tổ chức khác tiến hành xác lập thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện. Doanh nghiệp khi đã lựa chọn được người đại diện nếu có nhu cầu có thể ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu các quy định cụ thể về quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định này.

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Theo quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp có quy định:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được hiểu là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền, nghĩa vụ được phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp; là người đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là bị đơn, nguyên đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Tùy vào từng loại hình của doanh nghiệp để xác định được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật được lập thành văn bản thể hiện sự đồng thuận của các thành viên trong công ty về việc thay đổi người đại diện và ghi nhận rõ nội dung thay đổi, chức danh người đại diện; các cá nhân, đơn vị tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định đó.

Ai có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty sẽ tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Đối với loại hình công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định tại điều 75 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chủ sỏ hữu công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đang quản lý công ty; quản trị nội bộ công ty.

Do vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty loại hình này sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

2. Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật của loại hình này có thể đảm nhiệm các chức danh: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên và các chức danh quản lý khác theo điều lệ của công ty.

Theo khoản 2, điều 60 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc tiến hành bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc cần phải được Hội đồng thành viên của công ty chấp nhận thông qua.

Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 02 thành viên trở lên thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

3. Đối với loại hình công ty cổ phần

Theo khoản 2, điều 149 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ công ty quy định. Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc về Hội đồng quản trị của công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp có sự thay đổi cả chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dẫn đến sự thay đổi điều lệ công ty, theo điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi chức danh sẽ do Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền ký quyết định.

Khi doanh nghiệp muốn thực hiện thay đổi giám đốc công ty hay còn gọi là người đại diện theo pháp luật cần làm thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chúng tôi xin đưa ra mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với loại hình công ty TNHH Quý độc giả có thể tham khảo:

Công ty TNHH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/QĐ                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

 THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số … ngày … tháng … năm …,

Căn cứ Điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn ….

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày … tháng … năm và Nghị quyết Hội đồng thành viên số … ngày … tháng … năm,

Căn cứ quyết định số … của Hội đồng thành viên về ………,

Quyết định:

Điều 01. Ông/Bà … thôi giữ chức vụ … và người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH từ ngày … tháng … năm …

Điều 02. Ông/Bà … được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH … từ ngày … tháng … năm …

Điều 03. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 04. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xin trân trọng thông báo tới Quý thành viên công ty, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác của Công ty.

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Như trên                                                                      CHỦ TỊCH

– Lưu: VT       (ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật cần được đảm cả yếu tố về mặt hình thức và nội dung, chúng tôi xin hướng dẫn soạn thảo quyết định như sau:

+ Phần mở đầu của quyết định: Cần đảm bảo đủ các nội dung: Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày, tháng năm viết quyết định, tên quyết định, các quy định làm căn cứ, nơi gửi quyết định theo đúng hình thức của văn bản hành chính.

+ Phần nội dung của quyết định: cần ghi rõ các nội dung theo điều khoản về thông tin theo chức vụ của người đang giữ vị trí người đại diện theo pháp luật và điều khoản về thông tin của cá nhân người được thay đổi giữ vị trí này. Ghi rõ các cá nhân, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định.

+ Phần kết của quyết định: Người có thẩm quyền ký quyết định có trách nhiệm xác nhận, ký tên, đóng dấu.

 

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

 

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET