Quy hoạch treo, dự án treo là gì?

Quy hoạch treo, dự án treo là gì?

Tình trạng dự án treo, quy hoạch treo hiện này xuất hiện tương đối nhiều, nhất là ở các vùng ven Thành phố lớn. Vậy, quy hoạch treo, dự án treo là gì? Có được xây dựng trên đất quy hoạch treo?

Quy hoạch treo, dự án treo là gì?

– Quy hoạch treo:

Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung 2019 quy định:

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Có thể hiểu, quy hoạch treo hay quy hoạch sử dụng đất treo là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch sử dụng đất, đã có công bố sẽ thu hồi để thực hiện kế hoạch nhưng vẫn không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch.

Theo đó, thời hạn quy hoạch treo là sau 03 năm kể từ khi có công bố quy hoạch sử dụng đất hàng năm mà không thực hiện kế hoạch sử dụng đất và cũng không công bố điều chỉnh, huỷ bỏ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất trên gọi là đất quy hoạch treo.

– Dự án treo:

Việc triển khai thực hiện quy hoạch được các chủ đầu tư thực hiện bằng các dự án.  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bởi lý do nào đó mà quá trình triển khai bị ngưng trệ dẫn đến chậm tiến độ hoặc không triển khai thì các dự án đó gọi là dự án treo.

Có được xây nhà trên đất quy hoạch treo?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 quy định:

“5. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo”.

Như vậy, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực theo quy định trên thì không được xây dựng mới mà chỉ được phép sửa chữa, cải tạo nếu có giấy phép.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 như sau:

“5. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”.

Theo quy định này, nếu đất nằm trong quy hoạch mà sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất chưa có quyết định thu hồi mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Tuy nhiên, giấy phép xây dựng này sẽ có thời hạn theo kế hoạch thực hiện quy hoạch mà không phải thời hạn lâu dài.

Xem thêm:

Tệ nạn xã hội là gì? Các loại tệ nạn xã hội hiện nay

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Cần lưu ý gì khi mua?

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt