Pháp lý công ty TNHH

Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp công ty TNHH

Công ty có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên tại thời điểm thành viên góp đủ phần vốn góp cam kết. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam...

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty tnhh

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 02 đến 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty được thực hiện như sau: Chú thích: Hội đồng thành viên: là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, gồm tất cả các thành viên...

Chứng từ đối với tài sản góp vốn công ty tnhh

Khi cá nhân, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì việc góp vốn này phải được thể hiện bằng chứng từ góp vốn. Hiện, chứng từ góp vốn được chia thành 03 trường hợp sau: Trường hợp 1: Nếu bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh Trường hợp cá nhân, tổ...

Định giá tài sản góp vốn công ty tnhh

Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Do đó, đối tượng để định giá...