Pháp lý công ty hợp danh

Treo biển hiệu doanh nghiệp công ty hợp danh

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện treo biển hiệu doanh nghiệp mình ở cổng chính hoặc mặt trước của trụ sở. Biển hiệu của doanh nghiệp phải chứa các thông tin sau: - Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); - Tên...

Thông báo mẫu con dấu công ty hợp danh

Hội đồng thành viên có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của công ty; trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Mỗi công ty có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Công ty phải thực hiện thông báo với...

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ...) thì công ty phải đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ: Giấy đề...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có từ 02 cá nhân trở lên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; những chủ sở hữu này được gọi là Thành viên hợp danh. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ...