Pháp lý công ty cổ phần

Lập Sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hình thức: Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: - Tên, địa...

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần được thực hiện theo mô hình sau đây: Trong đó: - Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, thực hiện việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên....

Chứng từ đối với tài sản góp vốn công ty cổ phần

Khi cá nhân, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì việc góp vốn này phải được thể hiện bằng chứng từ góp vốn. Hiện, chứng từ góp vốn được chia thành 03 trường hợp sau: Trường hợp 1: Nếu bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh Trường hợp cá nhân, tổ...

Định giá tài sản góp vốn công ty cổ phần

Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Do đó, đối tượng để định giá...