Home 9 Tin tức pháp lý 9 Mẫu hợp đồng thử việc 2021 chuẩn xác nhất và cách ghi

Mẫu hợp đồng thử việc 2021 chuẩn xác nhất và cách ghi

Trong thời gian thử việc, người lao động sẽ ký hợp đồng thử việc với doanh nghiệp nếu thử việc với công việc từ 01 tháng trở lên. Vậy mẫu hợp đồng thử việc 2021 gồm những nội dung gì?

Mẫu hợp đồng thử việc 2021 chuẩn xác nhất và cách ghi

Câu hỏi: Hiện nay, mẫu hợp đồng thử việc nào đang được sử dụng phổ biến nhất, gửi giúp tôi mẫu này với ạ Vanbanluat, hướng dẫn chi tiết cách điền các điều khoản trong hợp đồng thử việc này nữa nhé. Tôi cảm ơn. – Vương Đức (Quảng Ngãi).

Trả lời:

* Dưới đây là mẫu hợp đồng thử việc 2021 và hướng dẫn cách ghi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày…… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số:………………

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hôm nay, tại……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) (1) :………………………..………

Đại diện (2):……………………………… Chức vụ:……………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ (3): ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG) (4): …………….……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ (5): …………………………….. Chuyên ngành (6): …………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thử việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc.

2. Thời hạn hợp đồng (7):  ……………………………..…..…………………..

3. Thời điểm bắt đầu (8): ……………………………………………………….

4. Thời điểm kết thúc (9): ……………………………….………………………

5. Địa điểm làm việc (10): …………………………..…..………………………

6. Bộ phận công tác: Phòng (11)……….………………………………………

7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác) (12): ………………….…………

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

– Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà (13): ……………………………………..

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thử việc.

– Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty.

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc (14): ……..……………………………………….………

2. Thời giờ nghỉ ngơi (15): ………………………………………………………

3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao động

– Mức lương thử việc (16): …………………………………………………..….

– Hình thức trả lương (17): ………………………………………………………

– Thời hạn trả lương (18): ……………………………………………………….

– Các chế độ (19): …………………………………………………………………………….

– Trong thời gian thử việc, có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu thử việc không đạt yêu cầu đã thoả thuận.

2. Nghĩa vụ của người lao động

– Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng thử việc và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

– Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin (20).

– Đóng các loại thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao động

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng thử việc.

– Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian thử việc.

– Trong thời gian thử việc, được huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử của người lao động không đạt yêu cầu theo thoả thuận.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

– Đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đúng các thỏa thuận theo hợp đồng này để người lao động đạt hiệu quả công việc cao.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

– Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc phải thông báo cho người lao động kết quả công việc đã làm thử; trường hợp đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc phải giao kết ngay hợp đồng lao động (21).

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

– Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..….. bản./.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG             NGƯỜI LAO ĐỘNG

         (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)

* Hướng dẫn viết Hợp đồng thử việc:

Hợp đồng này có thể do người đại diện theo ủy quyền ký kết.

(1) Ghi đúng, chính xác tên công ty, cơ quan, tổ chức theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

(2) Ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Trường hợp có ủy quyền phải nêu cụ thể theo Giấy ủy quyền.

(3) Ghi cụ thể địa chỉ số, đường/phố, quận/huyện, tỉnh/thành phố của trụ sở chính (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập).

(4) Ghi chính xác họ và tên của người lao động ký kết hợp đồng thử việc.

(5) Ghi trình độ cao nhất của người lao động: 12/12, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,…

(6) Chuyên ngành theo trình độ cao nhất của người lao động. Trường hợp trình độ của người lao động là 12/12 thì không ghi mục này.

(7) Tùy thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc với thời gian:

– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

– Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

(8) Ghi rõ ngày, tháng, năm người lao động bắt đầu thử việc.

(9) Ghi rõ ngày, tháng, năm người lao động kết thúc thử việc.

(10) Ghi địa điểm làm việc thường xuyên của người lao động.

(11) Ghi chi tiết đến phòng/ban/bộ phận người lao động thử việc. Trường hợp người lao động làm nhiều công việc ở nhiều bộ phận khác nhau thì chỉ ghi bộ phận chính.

(12) Tùy vào vị trí tuyển dụng có thể có các chức danh: tạp vụ, nhân viên, chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng,…

(13) Ghi rõ họ tên của Trưởng phòng, ban, bộ phận, người quản lý trực tiếp, người giám sát quá trình thử việc của người lao động.

(14) Theo quy định của Bộ luật lao động 2019:

– Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;

– Thời giờ làm việc không quá 6 giờ/ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

(15) Thời giờ nghỉ ngơi:

– Nghỉ trong giờ làm việc: căn cứ quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Nghỉ hàng tuần: Tùy theo chế độ làm việc của người lao động mà bố trí thời gian nghỉ hàng tuần phù hợp:

+ Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác;

+ Mỗi tuần được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục; Trường hợp đặc biệt không thể nghỉ hằng tuần thì phải được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày/tháng;

+ Có thể nghỉ vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

– Nghỉ ngày lễ: Các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

(16) Mức lương thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức của công việc đó.

(17) Có thể trả bằng tiền mặt hoặc tài khoản.

(18) Tùy thuộc vào quy chế tiền lương của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để trả lương cho lao động thử việc: kết thúc đợt thử việc, ngày 15 hàng tháng hoặc ngày cuối cùng của tháng,…

(19) Căn cứ vào khả năng, điều kiện và chế độ chính sách của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dành cho người lao động trong thời gian thử việc: tiền ăn, tiền xăng xe, điện thoại, thăm hỏi hiếu, hỉ, sinh nhật,…

(20) Cam kết bảo mật thông tin:

– Không cung cấp hoặc làm việc cho bất cứ đối thủ cạnh tranh nào của Công ty, kể cả công ty con, công ty liên kết hoặc chi nhánh của đối thủ.

– Lạm dụng hoặc tiết lộ cho bất cứ cá nhân hay nhóm người nào thông tin bí mật hoặc bí mật kinh doanh, công nghệ của Công ty.

(21) Có thể giao kết hợp đồng lao động theo một trong các loại: xác định thời hạn, không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

mau hop dong thu viec 2021

Mẫu hợp đồng thử việc 2021 chuẩn xác nhất và cách ghi (Ảnh minh họa)

Xem thêm: https://luatdanviet.com/nhung-quy-dinh-moi-nhat-ve-bao-hiem-xe-may-tu-03-2021

Nghỉ khi đang thử việc có phải bồi thường không?

Câu hỏi: Em xin chào các anh chị Vanbanluat, em có chút việc của bản thân, muốn nhờ anh chị giải đáp giúp. Em đang trong thời gian thử việc tại 01 công ty cổ phần. Sau hơn một tháng thử việc, em cảm thấy công việc không phù hợp, với em cũng có kế hoạch công việc mới ở quê nên em dự kiến sẽ nghỉ việc tại đây. Cho em hỏi, em nghỉ việc như vậy có cần báo trước và có phải bồi thường không? Em cảm ơn nhiều ạ. – Nguyễn Hương (Nam Định).

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thời gian báo trước và việc bồi thường nếu người lao động nghỉ việc trong thời gian thử việc như sau:

 

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

 

Như vậy, trong thời gian thử việc, người lao động có quyền nghỉ việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ lương những ngày thử việc cho người lao động, căn cứ khoản 1 Điều 94 của Bộ luật Lao động 2019:

 

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

 

Trong đó mức lương thử việc là theo thỏa thuận của hai bên nhưng không ít hơn 85% mức lương của công việc đó.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET