Home 9 Tư vấn doanh nghiệp 9 Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2020

Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2020

Cuộc họp Đại hội đồng cổ động được tiến hành tổ chức trong hai trường hợp. Cuộc họp thường niên hàng năm và cuộc họp đột xuất.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông là văn bản bắt buộc phải có khi Họp Đại Hội đồng cổ đông. Văn bản này được pháp luật Doanh nghiệp quy định chặt chẽ  về nội dung  cần có

Qua bài viết Biên bản họp đại hội đồng cổ đông  Công ty Luật Dân Việt sẽ cung cấp tới Quý vị những thông tin hữu ích về văn bản này.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông là gì?

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông là văn bản ghi nhận lại những nội dung quan trọng của cuộc họp, xác nhận cuộc họp đã diễn ra và giải quyết những nội dung  được ghi trong biên bản  và số lượng cổ đông tham gia cuộc họp, đây là tài liệu không thể thiếu trong nhiều hồ sơ khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

Khi nào tiến hành họp đại hội đồng cổ đông?

Cuộc họp Đại hội đồng cổ động được tiến hành tổ chức trong hai trường hợp. Cuộc họp thường niên hàng năm và cuộc họp đột xuất.

Cuộc họp thường niên diễn ra mỗi năm một lần được diễn ra trong khoảng thời gian là 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Trong một số trường hợp được gia hạn tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không được quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Cuộc họp bất thường được diễn ra trong những trường hợp sau đây:

Thứ nhất: Hội đồng quản trị xét thấy vì lợi ích của công ty

Bởi vì Đại hội đồng cổ đông chỉ họp thường niên mỗi năm một lần, nhưng lại là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty. Chính vì vậy những vấn đề quan trọng có liên quan đến lợi ích của công ty, Hội đồng quản trị xét thấy chứng năng và quyền quyết định thuộc Đại hội đồng cổ đông thì sẽ yêu cầu họp bất thường.

Thứ hai: Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật

Đây là hai bộ phận quan trọng của công ty, làm  việc theo cơ chế, có những công việc phải theo ý kiến tập thể và theo đúng số lượng của quy định pháp luật. Nhưng thành phần tổ chức lại do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Chính vì vậy khi số lượng thành viên không  đủ theo đúng quy định của pháp luật thì cần mở cuộc hợp bất thường để giải quyết. Đảm bảo công ty vận hành, tổ chức và hoạt động bình thường.

Thứ ba: Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

Đây là một trong những quyền của cổ đông và nhóm cổ đông. Nhưng yêu cầu này được chấp nhận trong những trường hợp nhất định như sau:

+ Hội đồng  quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc vượt quá thẩm quyền được giao

+ Nhiệm kì của Hội đồng quản trị hiện tại đã vượt quá 6 tháng nhưng Hội đồng quản trị mới vẫn chưa được thay thế

+ Ngoài ra còn có một số trường hợp khác được quy định tại điều lệ của công ty

Thứ tư: Theo yêu cầu của Bản kiểm soát

Ban kiểm soát xét thấy những vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của công ty, liên quan đến những vấn đề tổ chức vận hành công ty… mà cần sự quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì sẽ yêu cầu

Ngoài các trường hợp vừa nêu trên ra còn có một số trường hợp khác được quy định tại pháp Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông có cần đóng dấu?

Pháp luật hiện hành không có quy định về việc biên bản họp đại hội đồng cổ đông có cần đóng dấu hay không. Hiện nay khi quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quy định về chữ ký .

Theo điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cần có chữ ký của chủ tọa cuộc họp và thư ký. Không có quy định cụ thể cần đóng dấu hay không.

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông mới nhất

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông  có thể được trình bày như sau

CÔNG TY CỔ PHẦN…

 —————–

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Số: ……..- BB/CP……….. Địa danh, ngày …. tháng … năm ….

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….

 ( V/v: …………………)

Hôm nay, ngày……………….. , tại trụ sở: CÔNG TY CP………………………………….

Địa chỉ trụ sở công ty:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Công ty Cổ phần……………………………. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông………………………………..

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ:

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà: ………………………………………………………………………..

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà: …………………………………………………………………………

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:………………………………………………………………………………….

+ Số cổ đông vắng mặt:………………………………………………………………………………

+ Số cổ đông được uỷ quyền:………………………………………………………………………

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:…………………………………………………………………………….

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

  1. Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà …………………………………………………… đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

  1. Thảo luận

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

III. Biểu quyết

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

CHỦ TOẠ THƯ KÝ

– Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng tiếng Việt, bên cạnh đó có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Những bản này  có hiệu lực pháp lý như nhau.

– Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Trong phần này thì cần liệt kê được những cổ đông tham gia cuộc họp cụ thể, Họ và tên, Loại phần cổ đông đang năm giữ, số cổ phần đang năm giữ và chiếm bao nhiêu phần trăm trong vốn điều lệ. tưng ứng với bao nhiêu số cổ phần tham dự  có quyền biểu quyết

– Biểu quyết

Nêu được số phần trăm cổ đông tán thành tương đương với số phần trăm phiếu biểu quyết,  Số lượng không tán thành ngoài ra còn ý kiến khác nếu có.

Sau cùng là chữ ký của chủ tọa và thư ký  trong biên bản.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

 

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET