Luân chuyển là gì? Phân biệt luân chuyển và điều động

Luân chuyển là gì? Phân biệt luân chuyển và điều động

Trong quá trình công tác, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, cán bộ, công chức được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Theo đó, luân chuyển là gì?

Luân chuyển là gì?

Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ (theo khoản 11 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008).

Trong đó,

Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động, luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Việc luân chuyển công chức được thực hiện dựa trên yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Theo đó, việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch.

Phân biệt luân chuyển và điều động

Tiêu chí

Luân chuyển

Điều động

Khái niệm

Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ (khoản 11 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008)

Là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác (khoản 10 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008)

Đối tượng

Cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức

Chủ thể có thẩm quyền luân chuyển, điều động

Theo quy định về phân cấp quản lý của Đảng và của pháp luật. (khoản 1 Điều 57 Nghị định 138/2020/NĐ-CP)

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. (khoản 2 Điều 26 Nghị định 138/2020/NĐ-CP)

Điều kiện thực hiện

– Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (khoản 1 Điều 26 Luật Cán bộ, công chức 2008)

– Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (khoản 1 Điều 52 Luật Cán bộ, công chức 2008)

– Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (khoản 1 Điều 26 Luật Cán bộ, công chức 2008)

– Theo yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức (khoản 1 Điều 52 Luật Cán bộ, công chức 2008)

Thời hạn

Không quy định

Không quy định

Phân công nhiệm vụ

Cán bộ, công chức được luân chuyển phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến

Cán bộ, công chức được điều động phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến

Trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác

Đơn vị sự nghiệp công lập cán bộ, công chức được luân chuyển đến có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của cán bộ, công chức được luân chuyển đến

Đơn vị sự nghiệp công lập cán bộ, công chức được điều động đến có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của cán bộ, công chức được điều động đến

Trở về đơn vị công tác cũ

Không có quy định

Không có quy định

Đối tượng không được điều động, luân chuyển

Không có quy định

Không có quy định

Trên đây là trả lời cho câu hỏi Luân chuyển là gì? Phân biệt luân chuyển và điều động. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi tại đây. Các chuyên gia pháp lý của Luật Dân Việt sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24h giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Xem thêm:

Trích lục bản đồ địa chính là gì và dùng để làm gì?

Chứng thực là gì?

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt