Tổng hợp nội dung

Tư Vấn Hỗ Trợ Kế Toán

Kế toán

Thuế chuyển nhượng cổ phần

Trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không thu nhận tiền mà bằng các loại tài sản khác có phát sinh thu nhập thì vẫn

Rút bảo hiểm xã hội

Người lao động được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quyền được yêu cầu để hưởng