Tổng hợp nội dung

Giấy phép hoạt động kinh doanh

Gia hạn Giấy phép lao động

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, Giấy phép lao động sẽ phải được gia hạn trước 01 tháng tính đến ngày Giấy phép