Điều Kiện Thành Lập Công Ty Cung Ứng Nguồn Nhân Lực?

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Cung Ứng Nguồn Nhân Lực?

Công ty Luật Dân Việt Tư vấn Điều Kiện Thành Lập Công Ty Cung Ứng Nguồn Nhân Lực tại Việt Nam để khách hàng tham khảo. Khi cần cung cấp dịch vụ thành lập công ty, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Hiện nay, ngành nghề về cung ứng nhân lực tương đối phát triển ở nước ta và phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường. Cung ứng nhân lực là cách mà chúng ta hay gọi, còn thuật ngữ pháp lý là cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động được hiểu là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê).

Ngành nghề cung ứng nhân lực là ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho nên các công ty thành lập xong doanh nghiệp thì phải tiến hành Xin Giấy phép cho thuê lại lao động.

Căn cứ pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp về đăng ký doanh nghiệp;

– Bộ Luật lao động năm 2012;

– Nghị định Nghị định 29/2019/NĐ-CP

Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề cung ứng lao động

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân là chủ sở hữu

Bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu Phụ lục tại Thông tư 20/2015/TT-BKH)

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên;

– Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này;

– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên công ty.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những gì

Để tiến hành thành lập công ty cổ phần, quý khách hàng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy đinh tại Thông tư 02/2019/TT-BKH;

– Danh sách cổ đông sáng lập;

– Điều lệ công ty cổ phần;

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

– Bản sao chứng thực cá nhân như Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của các cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh cung ứng lao động

7820 – Cung ứng lao động tạm thời; Chi tiết: Cho thuê lại lao động

7830 – Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết:

– Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

(Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019)

– Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006)

7810 – Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Chi tiết: Tư vấn việc làm (Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014)

Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm (Điều 7 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 140/2018/NĐ-CP)

Điều kiện được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP thì điều kiện được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động như sau:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

  1. a) Là người quản lý doanh nghiệp;
  2. b) Không có án tích;
  3. c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Cách tiến hành ký quỹ:

Doanh nghiệp liên hệ với Ngân hàng Thương mại để làm thủ tục ký quỹ

– Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật;

– Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này sau khi doanh nghiệp cho thuê hoàn thành thủ tục ký quỹ. Trường hợp thay đổi một trong các thông tin trên giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; số tài khoản ký quỹ thì doanh nghiệp cho thuê gửi văn bản đề nghị và các tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin tới ngân hàng nhận ký quỹ để thay đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.

Hồ sơ xin Cấp giấy phép cho thuê lại lao động

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP;.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.

Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

– Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

  1. a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  2. b) Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp các văn bản quy định tại điểm a, điểm b Khoản này là văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động.

Trình tự xin cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép cho thuê lại lao động;

– Nộp Hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép;

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cấp giấy biên nhận đã nhận hồ sơ ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Dịch vụ thành lập công ty cung ứng lao động của Công ty Luật Dân Việt

Luật Dân Việt mang đến cho khách hàng dịch vụ đăng ký thành lập công ty cung ứng lao động trọn gói với mức phí hợp lý nhất. Khi sử dụng dịch vụ, quý khách sẽ được :

Tư vấn khái quát các vấn đề về thành lập công ty, báo giá dchj vụ cũng như đưa cho khách hàng các biểu mẫu tham khảo

– Tư vấn soạn thảo hoặc trực tiếp soạn thảo hồ sơ đăng ký đầy đủ và chính xác nhất cho khách hàng

– Nộp hồ sơ ngay khi hoàn thành, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng

– Trực tiếp làm việc với cơ quan hành chính Nhà nước khi nộp hồ sơ

– Nhận kết quả và trao tận tay kết quả đăng ký kinh doanh đến khách hàng cùng con dấu công ty

– Tư vấn sau khi thành lập, cung cấp các dịch vụ khác như hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai thuế….

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt