Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty hợp danh được thực hiện theo mô hình sau:

untitled2

Hội đồng thành viên: là cơ quan có quyền lực cao nhất trong công ty, bao gồm tất cả các thành viên của công ty (thành viên hợp danh và thành viên góp vốn).

– Thành viên hợp danh: phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn: có thể là cá nhân / tổ chức và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty.

Xem chi tiết tại công việc: Quyết định của Hội đồng thành viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên: là thành viên hợp danh do Hội đồng thành viên bầu ra. Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau:

– Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày với tư cách là thành viên hợp danh;

– Triệu tập và tổ chức họp hội đồng thành viên; ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

– Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;

– Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

– Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

– Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Tin mới nhất